Rivningsarbeider

RVS AS foretar komplett riving av bygninger fra vanlig bolighus til større bygningsmasser inkludert opprensking i grunnen. All riving blir utført som miljøvennlig, selektiv riving med prioritering av miljø og gjenbruk.

Bortkjøring av rivingsmasser foretas til off. godkjente fyllplasser og vi benytter godkjente avfallsplaner for det enkelte prosjekt. Behandling av forurensede masser i grunn foretas på stedet eller ved vårt deponi i Hokksund.

Nødvendige arbeider i grunnen som sikring mot nabobygg eller spuntarbeider foregår i samarbeid med våre underleverandører.